Ο Πυρπολητής Κωστής Γιαμπουδάκης

«Θάνατο» κράζουν όλοι αιώνια Κρήτη! κι ο Γαβριήλ στο Γιαμπουδάκη γνέφει κι έπειτα τη ματιά στα ουράνια στρέφει: «Ευχαριστώ, Θεέ Δικαιοκρίτη…» Στα ρείπια που φωτά το πρώτο αστέρι Κρήτη και δόξα δίδουνε το χέρι.
Γιώργης Καλομενόπουλος

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

1936- Τιμόθεου Βενέρη- Το Αρκάδι δια των αιώνων

Απόσπασμα Κατά τας κρισίμους δια τους ημετέρους ταύτας στιγμάς και ότε ο περίαυλος της Μονής είχε κατακλυσθή από τους εχθρούς , ο ήρως Κ... thumbnail 1 summary
Απόσπασμα
Κατά τας κρισίμους δια τους ημετέρους ταύτας στιγμάς και ότε ο περίαυλος της Μονής είχε κατακλυσθή από τους εχθρούς , ο ήρως Κωνσταντίνος Γιαμπουδάκης , ο οποίος προ της εισβολής των Τούρκων εις τον περίαυλον είχεν εισέλθει εις την πυριτιδαποθήκην, εν τη οποία ευρίσκοντο βαρέλια πυρίτιδος και πυρίτις εις χύμα, εξεκένωσεν την πιστόλαν του εις την χαμαί χυμένην πυρίτιδα , εξ ής το πύρ μετεδόθη και εις τα περιέχοντα την πυρίτιδαν βαρέλια και εγένετο πάραυτα η έκρηξις.2
«Το γεγονός τούτο , αναφωνεί ο Σκίνερ , είναι έργον ηρωϊκόν και υπεράνθρωπον» 3
Σαν εγεμίσαν οι αυλές κ οι θόλοι γεμισμένοι,
τότε Γιαμπούς ο Κωνσταντής δε στέκει ν΄ανιμένη .
Δίδει τω λαγουμιώ φωθιά, το τέκος να το κλείση.
Κ έκαμε και του Μουσταφά κουρμπάνι να δειπνήση 4
Ο Κρότος της ανατινάξεως υπήρξε τρομακτικός 5 και τα αποτελέσματα καταστρεπτικώτατα. Ο θόλος της πυριτιδαποθήκης, το ανώγειον αυτής και τα ανώγεια των παρα την πυριτιδαποθήκην κελλίων ανετινάχθησαν μετα των εν αυτοίς εστιβαγμένων γυναικοκοπαίδων , υπό τα ερίπια δ΄αυτών ετάφησαν άνδρες6 , γυναίκες και παιδιά 7 .

Παραπομές
2. Η έκρηξις εγένετο αμέσως μετά τα σαλπίσματα της γενικής εφόδου περί την δύσιν του ηλίου (Ιδε ανωτέρω Ε.Ψαρουδάκη)
-- Λέγεται ότι ο Γιαμπουδάκης επυροβόλησεν άμα ως εκ του προς Β. μικρού παραθύρου της πυριτιδαποθήκης παρετήρησε το υπό τους τοίχους αυτής συγκεντρωθέν τμήμα του Αιγυπτιακού στρατού.
3. Ι.Ε. Ιλαρίωνος Σκίνερ . Σκληραγωγίαι εν Κρήτη κατά το 1867 , μεταφρασθείσαι εκ του Αγγλικού υπό Θ.Γ.Δίξωνος , Αθήναι 1868.
4. Αναγνώστου Ντούνη , Οι αγώνες της Κρήτης , Ποιήματα εν Χανίοις 1910 σ.33
5.Λέγεται ότι ο κρότος ηκούστη μέχρις Ηρακλείου. «Ο κρότος ην ούτω φοβερός , ώστε οι εντός του Λαβυρίνθου ευρισκόμενοι εντελήφθησαν αυτού σαφώς , καιτοι απέχει ο Λαβύρινθος της Μονής Αρκαδίου 25 περίπου μίλλια» (Ιωσήφ Χατζιδάκη σ.63)

ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΒΕΝΕΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.