Ο Πυρπολητής Κωστής Γιαμπουδάκης

«Θάνατο» κράζουν όλοι αιώνια Κρήτη! κι ο Γαβριήλ στο Γιαμπουδάκη γνέφει κι έπειτα τη ματιά στα ουράνια στρέφει: «Ευχαριστώ, Θεέ Δικαιοκρίτη…» Στα ρείπια που φωτά το πρώτο αστέρι Κρήτη και δόξα δίδουνε το χέρι.
Γιώργης Καλομενόπουλος

Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016

Μαρτυρία του εκ Πηγής διασωθέντα Ηρακλή Μανελάκη

Γράφει ο Τιμόθεος Βενέρης στο Βιβλίο του «Το Αρκάδι δια των Αιώνων», ……….. Ο Γιαμπουδάκης υπολογίσας τας συνεπείας , τας οποίας θα ... thumbnail 1 summary


Γράφει ο Τιμόθεος Βενέρης στο Βιβλίο του «Το Αρκάδι δια των Αιώνων»,

……….. Ο Γιαμπουδάκης υπολογίσας τας συνεπείας , τας οποίας θα είχε η τυχόν πτώσις του Αρκαδίου επί της τιμής των εν αυτώ ευρισκομένων γυναικών , είχε λάβει την αμετάθετον απόφασιν «να καή μαζί των» και ουχί να παραδοθωσιν αύται εις την ατίμωσιν και τον ονειδισμόν. Την απόφασίν του ταύτην εξεμυστηρεύθη εις τον μετ΄αυτού εν τη Μονή ευρισκόμενον φίλον και συναγωνιστήν εκ Πηγής Ηρακλήν Μανελάκην . Ο τελευταίος ούτος την ημέραν της κυκλώσεως της Μονής υπό των Τούρκων προέτρεψεν τον Γιαμπουδάκην να φύγουν μαζί. Ο Γιαμπουδάκης είπεν εις αυτόν τα ακόλουθα: «Εγώ δεν φεύγω . Λυπούμαι τα γυναικόπαιδα, θα καώ εν ανάγκη μαζί των»

Ότε δε περί την μεσημβρίαν της 9ης Νοεμβρίου η «Κουτσαχείλα Μπουμπάρδα» έβαλε σφοδρώς κατά της Δυτικής Πύλης και ήρχισεν αύτη να καταρρέει ο Γιαμπουδάκης κατήλθεν από τα «Κλάουστρα» φωνάζων γεγωνυία τη φωνή : «Όποιος θέλει την τιμήν και την υπόληψιν του νάρθη να καεί μαζί μου» Τότε ηκολούθησαν τον Γιαμπουδάκην πολλοί, ώστε έγινε συνωστισμός πρό της θύρας της πυριτιδαποθήκης. Ούτω δε δεν κατώρθωσαν να εισέλθουν πάντες εις αυτήν.

Ο Ηρακλής Μανελάκης ήτο παρών εν τη πυριτιδαποθήκη κατά τας υστάτας εκείνας στιγμάς της αγωνίας. Ο Γιαμπουδάκης , ο οποίος είχεν ανοιχτή την θύραν της πυριτιδαποθήκης , επανέλαβε και πάλιν την απόφασίν του και πρόσθεσεν : "Αποφάσισα ναδώσω φωθιά στο μπαρούτι για να μή πέσωμε ζωντανοί στων σκυλιών τα χέρια. Όσοι θέλουν να βγούν όξω , να βγούν για να μην έχω το κρίμα τους" . Ο Μανελάκης είπεν εις τον Γιαμπουδάκη: " Εγώ Κωσταντή , θα βγώ όξω κι αν γλυτώσω εγλύτωσα" Τότε ο Γιαμπουδάκης ησπάσθη τον φίλον του Μανελάκην και τω είπεν επι λέξει: "Αμε στο καλό . Ο Θεός και ο Άγιος Κωνσταντίνος να σε ξεμπερδέσουν. Αν θέλει ο Θεός και ξεμπερδέσης  , να πας να βρης τον αδερφό μου και να του πης στο Θεό και στα χέρια του το παιδί μου" .

Μόλις ο Μανελάκης εξήλθε από την πυριτιδαποθήκην , ο Γιαμπουδάκης επυροβόλησε δια πιστόλας εις την πυρίτιδα. Ητο τόσο πλησίον ο Μανελάκης, ώστε , ως είπε εις τον Κίσσανδρον , "Ολιγο έλειψε να πεταχτώ εις τον αέρα"


Τα ανωτέρω κατά πιστήν αφήγησιν του Ηρακλή Μανελάκη, όστις ηχμαλωτίσθη και επέζησε.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.